Plattegrond

Huisregels

1. Bij de ingang wordt iedere bezoeker gecontroleerd op het bij hebben van eigen (alcoholische) drank. Het bij hebben van eigen (alcoholische) drank is niet toegestaan. Hieronder vallen ook de kleine hoeveelheden zoals shotjes.

2. Alleen binnen het evenemententerrein mag (alcoholische) drank genuttigd worden. Bij het verlaten van het evenemententerrein is het meenemen van (alcoholische) drank niet toegestaan.

3. Aanwijzingen van de organisatie, personeel en beveiliging dienen te allen tijde door bezoekers te worden opgevolgd. Indien de organisatie, personeel of beveiliging het noodzakelijk acht, worden bezoekers aan fouillering onderworpen. Bezoekers die daar niet mee instemmen, wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.

4. Elke bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, zijn de organisatie, medewerkers en beveiliging bevoegd de bezoeker te weigeren en/ of te verwijderen van het evenemententerrein.

5. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het beveiligingspersoneel de betreffende persoon over aan de politie.

6. De organisatie, personeel en beveiliging behouden zich te allen tijde het recht voor om een bezoeker te verwijderen van het evenemententerrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.

7. Gewelddadig gedrag, discriminatie en/of ongewenste intimiteiten, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd. Bij waarneming hiervan wordt de bezoeker van het evenemententerrein verwijderd en wordt de politie ingeschakeld.

8. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier wordt streng op toegezien. Bezoekers jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank worden verwijderd van het evenemententerrein.

9. Bezoekers ouder dan 18 jaar kunnen bij de ingang van het evenemententerrein, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een 18+ bandje krijgen. Aan bezoekers zonder 18+ bandje wordt geen alcohol verstrekt.

10. Er wordt geen alcoholhoudende drank aan dronken bezoekers verkocht. Dronken bezoekers kunnen worden geweerd en/of verwijderd van het evenemententerrein.

11. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen.

12. Het is verboden zaken mee te nemen als: alcohol, drank, drugs, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, vuurwerk, karren, geluidsapparatuur, hangtafels, etc. Ook paraplu’s zijn niet toegestaan op het evenemententerrein, poncho’s wel.

13. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.

14. (Huis) dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.
15. Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

16. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het evenement uit te delen of ergens te plakken/plaatsen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

17. Tijdens het evenement worden zowel foto- als video-opnames gemaakt. Bezoekers geven door betreden van het evenement toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

18. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de Zaerumse Carnavals Parade is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

19. Kenmerkende negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan. De organisatie, medewerkers en beveiliging hebben het recht om zelfstandig te bepalen of kleding als negatief sfeerbepalend wordt gezien. Een bezoekers die in de ogen van de organisatie, medewerkers en beveiliging negatief sfeerbepalende kleding dragen of bijhebben, wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegd of wordt van het evenemententerrein verwijderd.

20. Het is niet toegestaan fietsen, brommers, motoren of voorwerpen die een obstakel kunnen vormen mee het evenemententerrein op te nemen. Fietsen, brommers, motoren kunnen gestald worden op de daarvoor bestemde plekken, te weten: bij de kerk en op het Raadhuisplein.

21. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald.

22. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

23. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.

24. Betreden van het evenement betekent dat je als bezoekers op de hoogte bent van de huisregels en hiermee akkoord gaat.